Hírlevél

Megrendelem

Belépés

E-mail cím:

Jelszó:

regisztráció
elfelejtett jelszó

Kereső


Vélemény

Írjon nekünk!

Sikersztori


Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Pályázati előminősítő rendszer

Az uniós pályázatok elnyeréséhez szükséges feltételeket összegezve megalkottuk előminősítő rendszerünket, hogy a cégprofiljához illő pályázatok közül választhasson. A rendszer az alapadatok megadása után előszámításokat végez, melyek eredményét Ön e-mailben is megkapja.

 Ezen kategóriák alapján a végleges várható összpontszám meghatározásához, munkatársunk a megadott elérhetőségen felveszi a kapcsolatot a pályázóval.
 • aki, vagy amely csőd-, felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt áll;
 • aki, vagy amely a támogatás iránti pályázat benyújtását megelőző három naptári éven belül az államháztartás alrendszereiből, az Európai Unió előcsatlakozási eszközeiből, vagy a strukturális alapokból juttatott valamely támogatással összefüggésben a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét neki felróható okból nem, vagy csak részben teljesítette, kivéve a vis maior esetét;
 • aki, vagy amely nem felel meg az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15. §-ban előírt, rendezett munkaügyi kapcsolatok törvényben meghatározott követelményeinek;
 • aki, vagy amely tevékenysége a hatályos környezetvédelmi előírásoknak nem felel meg;
 • aki, vagy amely működéséhez a szükséges hatósági engedélyekkel nem rendelkezik;
 • akiről, vagy amelyről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a pályázat szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a pályázat benyújtásakor;
 • aki, vagy amely a 217/1998 (XII. 30) Korm. rendelet értelmében a pályázat befogadásának feltételeként nem tesz írásbeli nyilatkozatot annak tudomásul vételéről, hogy 60 napon túli köztartozás esetén a pályázót a köztartozás megfizetéséig a támogatás nem illeti meg, az esedékes támogatások folyósítása a 217/1998 (XII. 30) Korm. rendelet 92. § (5) bekezdése szerint felfüggesztésre kerül, illetve az Áht. 13/A. §-ának (6) bekezdése alapján az esedékes támogatás a köztartozások megfizetése érdekében - a támogatás ellenében vállalt kötelezettségeket nem érintő módon - visszatartásra kerülhet;
 • aki, vagy amely a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 2. pioritásának keretében jelen pályázati felhívás közzétételének évében már részesült támogatásban;
 • aki, vagy amely nem tesz eleget a pályázóra vonatkozó horizontális szempontoknak.
 • Nem nyújtható támogatás olyan beruházáshoz, amely keretében a beszerezni kívánt technológiai korszerűsítést eredményező eszközök nem felelnek meg a vonatkozó európai irányelveknek, illetve az azokat harmonizáló magyar rendeleteknek; amelyhez a pályázó nem rendelkezik az esetlegesen szükséges engedélyekkel; vagy amely a hatályos környezetvédelmi előírásoknak nem felel meg.
 • Nem részesülhet támogatásban az a projekt, amelynek keretében a pályázó a támogatás által megvalósított fejlesztés eredményét bérbeadási célra kívánja felhasználni.
 • Nem részesülhet támogatásban az a projekt, amelynek keretében a pályázó a támogatás által megvalósított fejlesztés eredményét bérbeadási célra kívánja felhasználni.
 • Nem részesülhet támogatásban az a projekt, amelynek keretében a pályázó a támogatás által megvalósított fejlesztés eredményét a fenntartási kötelezettség fennállása alatt értékesíti.
 • Használt eszköz beszerzése esetén az eladónak nyilatkoznia kell az eszköz eredetéről, valamint arról a tényről, hogy az eszköz beszerzéséhez nem vett igénybe a projektet megelőzően hazai vagy európai uniós támogatást. A használt eszköz ára nem haladhatja meg annak piaci értékét, valamint egy hasonló új eszköz áránál alacsonyabbnak kell lennie. A használt eszköznek a működéshez szükséges műszaki paraméterekkel kell rendelkeznie, és meg kell felelnie a vonatkozó előírásoknak és szabványoknak.
 • Amennyiben a támogatandó projekt franchise-hálózathoz kapcsolódik, csak abban az esetben nyújtható támogatás, ha a franchise-rendszergazda az Európai Unió területén bejegyzett vállalkozás. A pályázat vonatkozásában a mesterlicenc tulajdonosa (mester-franchise vállalkozás) nem tekinthető franchise-rendszergazdának.
 • Az eszközbeszerzésnek a pályázó által aktivált beruházás keretében kell megvalósulnia. Operatív lízing és haszonbérlet keretében történő beszerzéshez támogatás nem igényelhető. Amennyiben a pályázó zárt végű pénzügyi lízing keretében kívánja az eszközt beszerezni, a fejlesztésnek a pályázó tulajdonszerzésével kell zárulnia úgy, hogy a pályázónak az elszámolható költségeket igazoló számlákat legkésőbb a szeződés aláírását követő 24. hónap végéig, vagy 2009. december 31-ig (a két időpont közül a korábbi időpontig) kell benyújtania a közreműködő szervezetnek. A támogatás csak a lízingcég részére fizetendő összeg tőkerésze után igényelhető.